• 1944 Proklamatioun um Grënnungsdag (PDF)
 • 1944 August: Zeidung “Fir Freihét” No 1/02 (PDF)
 • 1944 Proklamatioun un d’Vollek (PDF)
 • 1944 Proklamatioun Ausnamezoustand (PDF)
 • 1945 Programm vun der Unio’n (Wé’ mir d’Hêmecht opbaue wöllen) (PDF)
 • 1945(?) Miliz (Opruff un d’Lëtzebuerger Vollek) (PDF)
 • 1946 Statuten 1946 (PDF)
 • 1947 Croix de l’Ordre de la Résistance 1940-1944 (JPG)
 • 1949 Statutenännerung (PDF)
 • 1976 Statutenännerung (PDF)
 • 1979 Broschür vum 35. Anniversaire (PDF)
 • 1994 Statutenännerung
 • 1994 Broschür vum 50. Anniversaire (PDF)
 • 1998 Statutenännerung
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°79 -106 (PDF)
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°107 – 136 (PDF)
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°137 – 180 (PDF)
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°181 – 190 (PDF)
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°1 – 24 (PDF)
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°25 – 42 (PDF)
 • Inhaltsverzeechnes vum Périodique vun der Lëtzebuerger Organiséierter Resistenz N°43 – 78 (PDF)
 • Monument du Souvenir (Gëlle Fra): 1945 Lettre Gustave Jacquemart (PDF)
 • Monument du Souvenir (Gëlle Fra): 1945 Lettre ingénieur-directeur au collège échevinal (PDF)
 • Monument du Souvenir (Gëlle Fra): 1940 Bericht – Stadtbaudirektor (PDF)
 • Monument du Souvenir (Gëlle Fra): 1940 Notizen über den Verlauf des Abbruchs – Stadarchitekt (PDF)